ANUNT Licitatie publică

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ribiţa, strada Principală, nr.22, sat Ribiţa, judeţul Hunedoara, telefon 0254683791, fax 0254683799, email primariaribita@yahoo.com
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
  Spaţiu în suprafaţă de 41,61 mp, aparţinând domeniului public al comunei Ribiţa, situat în incinta imobilului“Şcoala primară Vlaicu Bîrna Crişan”,sat Crişan,nr.62,comuna Ribiţa,judeţul Hunedoara,conform Caietului de sarcini .Închirierea a fost aprobată conform Hotărârii Consiliului local al comunei Ribiţa nr.36 din 31 mai 2023 şi O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct de la sediul autorităţii contractante.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul financiar-contabil din cadrul autorităţii contractante,telefon 0254683791,fax 0254683799,email- primariaribita@yahoo.com,comuna Ribiţa,sat Ribiţa,str.Principală,nr.22,judeţul Hunedoara.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei (o sută lei),care se plătesc la casieria autorităţii contractante.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor20/07/2023, Ora 15.00.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor28/07/2023, Ora 15.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ribiţa, sat Ribiţa,str.Principală, nr.22, judeţul Hunedoara.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Trei (3) exemplare originale.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/07/2023, Ora 11.00 la sediul autorităţii contractante cu adresa comuna Ribiţa, sat Ribiţa, str.Principală,nr.22, judeţul Hunedoara.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Hunedoara cu adresa: Deva, Calea Zarandului, nr. 73 (fosta Strada Dorobanţilor, nr. 34), Judeţul Hunedoara Email tribunalul.hunedoara@just.ro Telefon centrala: 0254 218 045; 0254 231 120; 0254 262 251.

ANUNT PUBLIC – INFORMARE

ANUNT PUBLIC
– INFORMARE –

Această informare este efectuată de Comuna RIBIȚA, cu sediul in localitatea RIBIȚA, str. Principala, nr.22, cp. 337400, jud. Hunedoara, CIF: 4521397, tel/fax: 0254-683.791, fax 0254-683.799 ; e-mail: primariaribita@yahoo.com, care intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE” ADMINISTRATIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI-ORADEA aviz de gospodărire a apelor pentru investiția :

„DEZVOLTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE
ÎN COMUNA RIBIȚA, JUD. HUNEDOARA”-pr.nr.1234/2020

Documentatia indeplineste normele legale din din punct de vedere al gospodaririi apelor .
Solicitarea avizului este in conformitate cu Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile și completările ulterioare.
Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa Solicitantului sau la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE”, ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRISURI, Mun. Oradea, str. Ion. Bogdan nr. 35, cod postal 410125, telefon : 0259-442.033; 0259-443.892, fax: 0259-444.237, 0259-442.064, e.mail: secretariat@dac.rowater.ro.


 

ANUNȚ IMPORTANT În atenția persoanelor care nu detin titlu de proprietate pentru terenurile extravilane sau intravilane fără constructii!

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția persoanelor care nu dețin titlu de proprietate pentru terenurile extravilane sau intravilane fără construcții!

Având în vedere Legea nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate că pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, începând cu data de 19 mai 2023 până la data de 20 noiembrie 2023.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă
2. Memoriu tehnic.
3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului,
4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Ribiţa din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
5. Certificat de atestare fiscală;
6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Ribiţa personal, sau prin poştă, în perioada 19 mai 2023 – 20 noiembrie 2023.

Cererea se găsește la sediul Primăriei Comunei Ribiţa sau se poate descărca de pe site-ul https://ribita.ro/

Mai multe detalii și informații la telefon : 0254683791 sau 0767635281– MICLEA PAUL, INSPECTOR.

Primar,
FAUR IOAN


PROIECT DE HOTARARE NR.6/10.01.2023 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI ŞI TARIFELOR PENTRU ELIBERAREA ŞI FOLOSIREA AUTORIZAŢIEI SPECIALE DE TRANSPORT PENTRU AUTOVEHICULELE CU MASA MAXIMĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 3,5 TONE PE DRUMURILE PUBLICE DIN INTRAVILANUL SI EXTRAVILANUL SATELOR COMUNEI RIBIŢA, AFLATE ÎN ADMINISTRAREA SI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI RIBIŢA

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarcă documentul [133.91 KB]