1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Ribiţa, strada Principală, nr.22, sat Ribiţa, judeţul Hunedoara, telefon 0254683791, fax 0254683799, email primariaribita@yahoo.com
 2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
  Spaţiu în suprafaţă de 41,61 mp, aparţinând domeniului public al comunei Ribiţa, situat în incinta imobilului“Şcoala primară Vlaicu Bîrna Crişan”,sat Crişan,nr.62,comuna Ribiţa,judeţul Hunedoara,conform Caietului de sarcini .Închirierea a fost aprobată conform Hotărârii Consiliului local al comunei Ribiţa nr.36 din 31 mai 2023 şi O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct de la sediul autorităţii contractante.
  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul financiar-contabil din cadrul autorităţii contractante,telefon 0254683791,fax 0254683799,email- primariaribita@yahoo.com,comuna Ribiţa,sat Ribiţa,str.Principală,nr.22,judeţul Hunedoara.
  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 100 lei (o sută lei),care se plătesc la casieria autorităţii contractante.
  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor20/07/2023, Ora 15.00.
 4. Informații privind ofertele:
  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor28/07/2023, Ora 15.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Ribiţa, sat Ribiţa,str.Principală, nr.22, judeţul Hunedoara.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Trei (3) exemplare originale.
 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/07/2023, Ora 11.00 la sediul autorităţii contractante cu adresa comuna Ribiţa, sat Ribiţa, str.Principală,nr.22, judeţul Hunedoara.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Hunedoara cu adresa: Deva, Calea Zarandului, nr. 73 (fosta Strada Dorobanţilor, nr. 34), Judeţul Hunedoara Email tribunalul.hunedoara@just.ro Telefon centrala: 0254 218 045; 0254 231 120; 0254 262 251.
Print Friendly, PDF & Email