By

ANUNȚ IMPORTANT!

În atenția persoanelor care nu dețin titlu de proprietate pentru terenurile extravilane sau intravilane fără construcții!

Având în vedere Legea nr.123/2023 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991;

Aducem la cunoştinţă persoanelor interesate că pot depune dosare pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, începând cu data de 19 mai 2023 până la data de 20 noiembrie 2023.

Dosarul va cuprinde următoarele documente:

1. Cererea solicitantului/solicitanţilor, însoţită de copii de pe act/acte de identitate şi acte de stare civilă
2. Memoriu tehnic.
3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului,
4. Adeverinţă eliberată de Primăria comunei Ribiţa din care să rezulte suprafaţa înscrisă în Registrul agricol;
5. Certificat de atestare fiscală;
6. În cazul în care terenul solicitat a făcut obiectul unei cauze aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, o declaraţie pe propria răspundere din partea solicitantului din care să rezulte care este soluţia rămasă definitivă.

Cererea, împreună cu actele prevăzute mai sus se depune la Primăria Comunei Ribiţa personal, sau prin poştă, în perioada 19 mai 2023 – 20 noiembrie 2023.

Cererea se găsește la sediul Primăriei Comunei Ribiţa sau se poate descărca de pe site-ul https://ribita.ro/

Mai multe detalii și informații la telefon : 0254683791 sau 0767635281– MICLEA PAUL, INSPECTOR.

Primar,
FAUR IOAN


Print Friendly, PDF & Email