Informare privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Informare privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței

Începând cu data de 25 octombrie 2023 se pot depune cereri pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și poate fi obținut de familiile și/sau persoanele singure cu un venit mediu net lunar de până la 1.386 lei/persoană (în cazul familiei) și 2.053 lei (în cazul persoanei singure).

Cererea și actele doveditoare se depun la Compartimentul de Asistență Socială din cadrul Primăriei Ribița.

✅ ACTE NECESARE în vederea acordării ajutorului pentru încălzire:

 • Copie după documentul care atestă calitatea în care solicitantul deține locuința (contract vânzare-cumpărare, certificat de moștenitor, extras de carte funciară, contract de comodat, etc.)
 • Copii ale actelor de identitate ale persoanei singure/membrilor de familie (copie buletin, certificat naștere, certificat căsătorie, certificat deces, sentință divorț, etc)
 • Adeverință Registru Agricol din care să reiasă membrii familiei şi terenuriel deţinute
 • Decizie pentru plata subvenţiilor APIA
 • Copia carte de identitate a vehiculului
 • Certificat fiscal de la Compartimentul Taxe și Impozite privind bunurile mobile și imobile deținute
 • Copia unei facturi de furnizare a energiei electrice
 • Copii ale documentelor care atestă veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii (cupon pensie, cupon indemnizație handicap/șomaj, adeverință salariu, etc. )

ATENȚIE!
Adeverința de venit eliberată de ADMINISTRAŢIA FINANŢELOR PUBLICE BRAD (Finanțe Brad ) se poate solicita de către primărie prin Serviciul Informatic Patrimven, astfel că nu mai este necesar să vă deplasați la Brad pentru eliberarea acesteia.

VALOAREA AJUTORULUI PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI diferă în funcție de venitul mediu lunar al solicitantului, astfel:
✔ 100% din valoarea de referință (320 de lei) – pentru un venit mediu net lunar cuprins între 0 lei și 200 lei pe membru de familie/persoană singură
✔ 90% -(288 lei) pentru un venit lunar net între 200,1 lei și 320 lei
✔ 80% -(256 lei) pentru un venit lunar net între 320,1 lei și 440 lei
✔ 70% -(224 lei) pentru un venit lunar net între 440,1 lei și 560 lei
✔ 60% -(192 lei) pentru un venit lunar net între 560,1 lei și 680 lei
✔ 50% -(160 lei) pentru un venit lunar net între 680,1 lei și 920 lei
✔ 40% – (128 lei) pentru un venit lunar net între 920,1 lei și 1.040 lei
✔ 30% -(96 lei) pentru un venit lunar net între 1.040,1 lei și 1.160 lei
✔ 20% -(64 lei) pentru un venit lunar net între 1.160,1 lei și 1.280 lei
✔ 10% -(32 lei) pentru un venit lunar net între 1.280,1 lei și 1.386 lei/2.053 lei (membru de familie/persoană singură)

Pe lângă ajutorul pentru încălzirea locuinței, persoanele cu venituri până la limita prevăzută (1386lei /membru de familie, respectiv 2053 lei persoană singură) primesc lunar, pe parcursul întregului an și SUPLIMENT PENTRU ENERGIE – cu o valoare cuprinsă între 10 lei și 30 lei, în funcție de sursa de furnizare a energiei.

Alăturat puteți consulta lista bunurilor care exclud acordarea ajutorului de încălzire conform Legii 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa Compartimentului de Asistență Socială, persoană de contact-Inspector Manea Mihaela-Maria la nr de telefon 0737980815.

COMUNICAT DIN PARTEA PRIMĂRIEI RIBIȚA

–- 00O00 –-

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului de încălzire conform Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

BUNURI IMOBILE

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti 2.
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie/producţie agricolă

BUNURI MOBILE*)

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile.
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani.
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze.
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată.
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale.
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.
  *) Aflate în stare de funcţionare.

DEPOZITE BANCARE

 1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

TERENURI/ANIMALE ŞI/SAU PĂSĂRI

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

NOTĂ:
Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea ajutorului de încălzire. Conform Legii nr. 226/2021 priovind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

ANUNT afisare documente tehnice ale cadastrului UAT Ribita SECTOARE CADASTRALE 75, 99, 106, 107

ANUNT afisare documente tehnice ale cadastrului UAT Ribita SECTOARE CADASTRALE 75, 99, 106, 107

Județ: Hunedoara
UAT Ribița
Sector cadastral: 75,99,106,107

OCPI Hunedoara anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru UAT Ribița pe o perioadă de 60 de zile calendaristice conform art. 11 alin (2), litera k din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 22.09.2023 Data de sfârșit a afișării: 21.11.2023

Adresa și locul afișării publice: Localitatea Ribița, str. Principală nr.22, sediul Primăriei Comunei Ribița

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Ribița în zilele lucrătoare între orele 8-15 și pe site-ul Agenției de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară pot fi obținute accesând site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

Primar,
Faur Ioan